Integritetspolicy för Beauty Icons AB


Din personliga integritet är viktig för Beauty Icons AB (”Beauty Icons”, ”CAIA” eller ”vi”). I denna policy vill vi informera dig om hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har. Personuppgifter är information som kan bli sammankopplad med dig som privatperson, till exempel ditt namn och din kontaktinformation.

För att summera, behandlar vi dina personuppgifter:

 • I den utsträckning som krävs för att kunna hantera och leverera din order.
 • För att ge erbjudanden och inspiration till dig. Både genom nyhetsbrev, sms och riktad personanpassad marknadsföring i sociala medier, samt i övrigt online och offline.
 • För att kommunicera med dig och besvara dina frågor.
 • För att fråga dig om CAIA och din upplevelse av oss.
 • För att påminna dig om en övergiven ”shoppingkorg”.
 • För att skapa och underhålla ett kundkonto.
 • För att följa lagar och regler (t.ex. konsument- och redovisningsrätt).

Du har flera rättigheter enligt dataskyddslagen. Till exempel har du alltid rätt att invända mot marknadsföring. Du kan också läsa om hur du kan påverka vår behandling av dina personuppgifter – vilka rättigheter du har.

Vill du veta mer? Läs gärna våra detaljerade förklaringar nedan. Du kan läsa om hur, varför och hur lång tidsperiod vi behandlar dina personuppgifter.


Vem är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter?

Beauty Icons AB, med organisationsnummer 559153-2493, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Notera att våra leverantörer av betalningslösningar, till exempel Qliro, behandlar personuppgifter som de hämtar från vår hemsida vid genomförande av köp och är själva ansvariga för sin behandling.

Kontaktuppgifter

Om du vill kontakta oss om behandlingen av dina personuppgifter, kontakta oss på info@caiacosmetics.com. Vår adress är Biblioteksgatan 29, 6 vån, 114 35 Stockholm.


Från vem eller var hämtar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar personuppgifter som du har delat med oss, eller som vi tar del av från dig i samband med ditt köp och när du besöker vår hemsida.


Vem kan få tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter behandlas huvudsakligen av oss på
CAIA. Vi kommer aldrig att sälja dina personuppgifter. I vissa fall delar vi dina personuppgifter. Nedan framgår närmare detaljer för i vilket syfte vi delar vilka personuppgifter. Bland annat kan vi behöva dela dina personuppgifter för att kunna fullfölja våra skyldigheter till dig på ett bra och effektivt sätt, till exempel:

 • För att vi ska försäkra oss om att du betalar oss så kommer våra leverantörer av betalningslösningar få tillgång till dina personuppgifter.
 • För att vi ska kunna leverera dina produkter till din hemadress eller utlämningsställe och för att hantera returer så kommer vi dela dina personuppgifter med fraktbolag.
 • För att inhämta och publicera dina recensioner på vår hemsida delar vi dina personuppgifter med leverantören som förser oss med tekniska lösningar för att inhämta och publicera recensionerna.
 • För att marknadsföra relevanta produkter och för att göra vår hemsida så relevant som möjligt delar vi dina personuppgifter med de som förser oss marknadsföringstjänster. Exempelvis Google och Facebook.
 • Vi kommer dela dina personuppgifter med IT-leverantörer som behandlar personuppgifterna på uppdrag av oss som biträden för att hjälpa oss med IT-tjänster.

Du kan kontakta oss ifall du vill ha mer detaljerad information om vilka vi delar dina personuppgifter med.


Överför vi dina personuppgifter utanför EU/EEA?

CAIA behandlar generellt dina personuppgifter inom EU/EEA men i enskilda fall använder vi leverantörer från länder utanför EU/EEA. När vi överför
dina personuppgifter utanför EU/EEA säkerställer CAIA att det finns en tillräckligt hög skyddsnivå för att tillse att överföringen sker i enlighet med GDPR. CAIA kan komma att överföra dina personuppgifter till USA, till vår nyhetsbrevsleverantör samt våra leverantörer som tillhandahåller tjänster för att marknadsföra relevanta produkter och för att göra vår hemsida så relevant som möjligt. Kontakta oss ifall du har några frågor om hur vi delar dina personuppgifter.


Hur kan du påverka behandlingen av dina personuppgifter?

Enligt Dataskyddslagen har du flera rättigheter att påverka vår behandling av dina personuppgifter. Nedan finner du mer utförlig information om dina rättigheter. Om du har några frågor om detta eller vill utöva någon av dessa rättigheter är du välkommen att vända dig till oss.


Rätt att återkalla samtycke
I de delar vi baserar behandlingen av dina personuppgifter på samtycke, har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke för behandlingen av dina personuppgifter. Din återkallelse kommer gälla från och med tidpunkten då du återkallar samtycket.

Rätt att invända
Du har rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter som grundar sig i berättigat intresse med hänvisning till skäl som hänför sig till din specifika situation. Läs mer om vad intresseavvägning betyder nedan. Du har alltid rätt att invända mot direkt marknadsföring från oss, som till exempel nyhetsbrev. I vissa andra fall existerar inte rätten att invända (t.ex. enlig när vi enligt lag måste spara dina personuppgifter).


Rätt till tillgång
Du har rätt att få bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter som berör dig. Du kan skicka din förfrågan till info@caiacosmetics.com. Om vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att få tillgång till en kopia av personuppgifterna som vi behandlar samt information om behandlingen.

Rätt till rättelse
Du har rätt att få rättning av felaktiga personuppgifter som berör dig och att be oss att få ofullständiga personuppgifter kompletterade.

Rätt till radering (”rätten att bli glömd”) och begränsning av behandling
Under vissa omständigheter har du rätt till radering av dina personuppgifter. Detta gäller exempelvis om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för syftet som de samlades in eller behandlades eller då du återkallar ditt samtycke som behandlingen baseras på och där det inte finns någon annan laglig grund för att fortsätta behandlingen. Du har också rätt att begära att CAIA begränsar behandlingen av dina personuppgifter. Detta gäller exempelvis när personuppgifternas korrekthet ifrågasätts av dig eller om behandlingen är olaglig och du motsätter dig raderingen av personuppgifterna och istället begär att användningen begränsas. Det gäller även under tiden som vi kontrollerar en intresseavvägning i de fall du gör en invändning mot vår behandling av dina personuppgifter.


Rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet
Du har alltid rätt till att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet. Du kan göra det i den särskilda EU/EEA-medlemsstat där du har din hemvist, där du jobbar eller där en påstådd överträdelse av gällande lagstiftning om dataskydd skett. I Sverige är Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) tillsynsmyndigheten.

Rätt till dataportabilitet
Du har rätt att instruera oss att överföra vissa av dina personuppgifter som vi har om dig till ett annat företag (dataportabilitet). I denna rätt tillämpas personuppgifter du har försett oss med i ett strukturerat, vanligen använt, maskinläsbart och kompatibelt format ifall:

 • Behandlingen är baserad på samtycke eller ett kontrakt; och
 • Behandlingen utförs automatiskt

När du utövar din rättighet till dataportabilitet har du, där det är tekniskt möjligt, rätt att få personuppgifter överförda direkt från CAIA till en annan dataansvarig.

Hur och varför behandlar vi dina personuppgifter?

Vårt mål är att vara så transparenta som möjligt angående hur och varför vi behandlar dina personuppgifter. I tabellerna nedan kan du läsa mer detaljerad information om varför vi behandlar dina personuppgifter (syften med behandlingen), vilka personuppgifter vi behandlar, vår rättsliga grund för behandling av dina personuppgifter och hur länge vi behandlar dina personuppgifter för varje syfte.

 

Behandling som krävs för genomförande av köp

Vi behandlar dina personuppgifter för att vi ska kunna genomföra ditt köp, till exempel leverera produkten.

Vänligen notera att även våra leverantörer av betalningslösningar behandlar dina personuppgifter för att administrera betalningen för din order. Våra leverantörer av betalningslösningar är oberoende personuppgiftsansvariga för sådan behandling. Vissa av våra leverantörer av betalningslösningar tillåter dig att välja ett enklare sätt att genomföra köp genom att automatiskt fylla i dina personuppgifter eller bli ihågkommen på din enhet.

Ändamålet - genomföra köp

Behandling Personuppgifter Laglig grund Lagringstid
För att administrera ditt köp, för att bekräfta ditt köp, för att leverera ditt köp och kommunicera med dig angående din leverans samt samla information om din upplevelse. Namn
E-post
Orderinformation
Vald betalningsmetod
Adress
Telefonnummer
Avtal

Behandling är nödvändigt för utförandet av vårt kontrakt med dig
Vi lagrar dina personuppgifter 36 månader efter lagd order.
Mottagare av personuppgifter
Vi delar dina personuppgifter vår betaltjänstleverantör, som behandlar dina personuppgifter i samband med köpet. Vår betaltjänstleverantör är självständig personuppgiftsansvarig för behandlingen och för mer information hänvisas du till vår betaltjänstleverantörs personuppgiftspolicy som du får närmare information om i samband med ditt köp.

Vi delar även ditt namn, adress, kontaktuppgifter och orderinformation med vår lagerleverantör som behandlar personuppgifterna i egenskap av personuppgiftsbiträde för vår räkning.

Vi kommer, genom vår lagerleverantör, att dela ditt namn, adress och kontaktuppgifter med den transportör som du väljer i samband med ditt köp för att kunna leverera dina produkter. De transportörer som vi anlitar är självständigt personuppgiftsansvariga för behandlingen av dina personuppgifter. Om du har frågor avseende deras behandling av dina personuppgifter hänvisas du till deras respektive personuppgiftspolicy.

Ändamålet - hantera eventuella frågor om ditt köp samt returer mm.

Behandling Personuppgifter Laglig grund Lagringstid
Att ta kontakt med dig avseende frågor om ditt köp, som till exempel att informera om en produkt återkallats eller inte längre finns att tillgå eller liknande information. Namn
E-post
Orderdetaljer (vilka varor du beställt)
Berättigat intresse
Behandlingen är nödvändig för att behöver komma i kontakt med dig avseende frågor som rör ditt köp
Från när du genomför ditt köp och 36 månader därefter.
Om du vill använda din ångerrätt, öppet köp eller byta din produkt och för att kunna följa konsumentsskyddslagar. Namn
E-post
Orderdetaljer
Adress
Telefonnummer
Avtal
Behandling är nödvändig för utförandet av vårt kontrakt med dig
Rättslig förpliktelse
Behandlingen är även nödvändig för att vi ska kunna agera i enlighet med konsumentskydds-lagstiftning.
Från när du genomför ditt köp och 12 månader därefter. Om du väljer att nyttja någon av dina rättigheter kommer vi att behandla dina personuppgifter tills vi har tagit ett beslut angående ångerrätten, öppet köp eller bytet av en produkt och slutfört eventuell återbetalning eller skickat den nya produkten till dig.
För att hantera eventuella klagomål, reklamationer och/eller rättsliga tvister mot oss. Namn
Kontaktuppgifter (e-post, telefon och adress)
Orderinformation
Information som du har uppgett som är relevant inom ramarna för klagomålet, reklamationen och/eller rättsliga tvisten, t.ex. uppgifter om vad som är fel på varan
Rättslig förpliktelse
Behandlingen är även nödvändig för att vi ska kunna agera i enlighet med konsumentskyddslagstiftning.
Från när vi blir uppmärksammade om ditt klagomål, din reklamation och/eller rättslig tvist och så länge det är pågående. Om vi avvisar ditt anspråk så lagrar vi alltid informationen i 36 månader ifall du skulle välja att ha din rättsliga tvist granskad av en annan insats.
Mottagare av personuppgifter
Vi delar dina personuppgifter vår betaltjänstleverantör, som behandlar dina personuppgifter i samband med köpet. Vår betaltjänstleverantör är självständig personuppgiftsansvarig för behandlingen och för mer information hänvisas du till vår betaltjänstleverantörs personuppgiftspolicy som du får närmare information om i samband med ditt köp.

Vi delar även ditt namn, adress, kontaktuppgifter och orderinformation med vår lagerleverantör som behandlar personuppgifterna i egenskap av personuppgiftsbiträde för vår räkning.

Vi kommer, genom vår lagerleverantör, att dela ditt namn, adress och kontaktuppgifter med den transportör som du väljer i samband med ditt köp för att kunna leverera dina produkter. De transportörer som vi anlitar är självständigt personuppgiftsansvariga för behandlingen av dina personuppgifter. Om du har frågor avseende deras behandling av dina personuppgifter hänvisas du till deras respektive personuppgiftspolicy.

Behandling som sker för att vi ska kunna uppfylla rättsliga krav

Vi behöver i vissa fall behandla dina personuppgifter för att uppfylla våra skyldigheter enligt lagar eller andra krav, som till exempel bokföringslagens krav att spara uppgifter, penningtvättslagen samt konsumentskyddslagar. Om du inte förser oss med personuppgifter för dessa syften kommer vi inte kunna genomföra ditt köp hos oss.

Ändamålet att uppfylla krav enligt rättsliga förpliktelser

Behandling Personuppgifter Laglig grund Lagringstid
För att följa lagar, såsom exempelvis bokföringslagen och penningtvättslagstiftning Transaktionsinformation, betalningshistorik samt övrig information som framgår din faktura så som namn och kontaktuppgifter.
IP-adress
Rättslig förpliktelse.
För att uppfylla krav enligt lag.
Från när du genomför ditt köp och sju (7) till åtta (8) år i enlighet med svensk bokföringslag och fem till tio (5-10) år enligt penningtvättslagstiftning.
Mottagare av personuppgifter
Vi delar dina personuppgifter med vår IT-leverantör som behandlar personuppgifter för vår räkning i egenskap av personuppgiftsbiträde.

Behandling för att hantera recensioner

Ändamålet - hantera recensioner

Behandling Personuppgifter Laglig grund Lagringstid
Publicering av din recension på vår hemsida.
 • Namn
 • E-post
 • Orderinformation
 • Recension

Samtycke

Innan vi publicerar din recension inhämtar vi alltid ditt samtycke.

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Detta påverkar dock inte hanteringen innan du återkallat samtycket.

Vi behandlar dina personuppgifter för att skicka ut en förfrågan till dig efter ditt köp.

Recensionen finns kvar fram tills att du tar bort recensionen från recensions-plattformen
Mottagare av personuppgifter

Vi delar dina personuppgifter med vår markandsföringsplattform som behandlar personuppgifter för vår räkning i egenskap av personuppgiftsbiträde.

 

Behandling för att hantera ditt kundkonto

Du kan själv välja att skapa ett kundkonto på vår hemsida och när du gör ett köp hos oss skapas ett kundkonto automatiskt. För att hantera ditt kundkonto behandlar vi dina personuppgifter för utförandet av vårt kontrakt med dig. Om du inte förser oss med personuppgifter för detta syfte kan vi inte förse dig med ditt kundkonto.

Ändamålet - Hantera ditt kundkonto

Behandling Personuppgifter Laglig grund Lagringstid

För att hantera ditt kundkonto som du har skapat och möjliggöra för att du ska kunna logga in och se dina tidigare köp. Detta inkluderar att skicka dig uppdaterad information om ditt konto och vår integritetspolicy. Det inkluderar också behandling för att vidta säkerhetsåtgärder gällande ditt konto.

Vi använder Cookies som identifierar dig vid inloggning för att du ska fortsatt kunna vara inloggad på ditt kundkonto

Namn
Användarnamn

E-post
Orderdetaljer

Köphistorik

Returer och reklamationer
Adress
Telefonnummer

Inloggningsinfo

Avtal
Behandling är nödvändig för utförandet av vårt kontrakt, för att förse dig med ett konto när du har bestämt dig för att ha ett konto. Behandling för att skicka uppdateringar av vår integritetspolicy till dig är nödvändigt för att följa lagar och regler.

Vi lagrar dina personuppgifter tills du ber oss att ta bort ditt konto eller som längst i två (2) år från din senaste köp eller till dess du väljer att radera ditt kundkonto.

Mottagare av personuppgifter

Vi delar dina personuppgifter med vår e-handelsplattformsleverantör som behandlar personuppgifter för vår räkning i egenskap av personuppgiftsbiträde.Behandling för att kommunicera nyheter, inspiration och relevanta erbjudanden till dig

Vi använder cookies, pixlar och liknande tekniker för att inhämta dina personuppgifter för att analysera hur du använder vår hemsida samt för marknadsföringsändamål. Läs kan hitta närmare information om vilka cookies vi använder och till vilka ändamål i vår cookiepolicy [länk].

Ändamålet - Nyhetsbrev och annan marknadsföring

Behandling Personuppgifter Laglig grund Lagringstid
För att på begäran skicka nyhetsbrev och relevanta erbjudanden till dig
 • E-post
 • Telefonnummer
 • Adress
 • Orderinformation
 • Köphistorik
 • Besökshistorik
När du väljer att prenumerera på vårt nyhetsbrev behandlar vi dina personuppgifter baserat på ditt samtycke Om du har valt att få nyhetsbrev och relevanta erbjudanden kommer vi skicka dom tills du avregistrerar från våra nyhetsbrev.
För att skicka marknadsföring till dig efter genomfört ett köp.
 • E-post
 • Orderinformation
 • Köphistorik
 • Ålder
 • Besökshistorik (Baserat på din interaktion med anledning nyhetsbrevet)
När du har gjort ett köp behandlar vi dina personuppgifter baserat på vårt berättigade intresse att skicka relevant direktmarknadsföring. Detta gör vi bara om du gjort ett köp och inte invänt mot att ta emot marknadsföring. Om vi skickar nyhetsbrev baserat på vårt berättigade intresse skickar vi sådan marknadsföring i två (2) år efter ditt senaste köp om du inte motsätter dig att få marknadsföring dessförinnan.
För att göra riktad marknadsföring mot dig i sociala medier och hos tredje parts sajter.
 • Namn
 • E-post
 • Köphistorik
 • Sökhistorik
 • Klickhistorik
 • Interaktionsdata
Vårt berättigade intresse är att använda dina personliga uppgifter för direktmarknadsföring och att göra vår marknadsföring mer relevant för dig. Vi gör bara detta ifall du har genomfört ett köp från oss och inte har invänt mot att ta emot marknadsföring. Dina personuppgifter kommer att behandlas från när du har genomfört ditt köp i två (2) år om du inte motsätter dig vår marknadsföring innan
För att marknadsföra våra produkter på vår hemsida kan vi komma att publicera dina bilder/filmer av produkten som du har delat på din sociala medier
 • Bilden/filmen som du har delat i sociala medier, ditt användarnamn och din text. Dessa kan inkludera personlig information om dig.
Vårt berättigade intresse är att publicera material som du taggat med vårt varumärke #caiacosmetics, #caia eller #iamcaia. Tills du framför att du inte längre vill att vi visar bilden/filmen på vår hemsida
Mottagare av personuppgifter
 • Vi delar dina personuppgifter med vår e-handelsplattformsleverantör samt vår markandsföringsplattform som behandlar personuppgifter för vår räkning i egenskap av personuppgiftsbiträde.
 • Om du har samtyckt till det upplåter vi pixlar till plattformar med annonstjänster, som Meta och Google, som vi samarbetar med som ska kunna optimera våra köpta annonser. Vi delar då med oss av aggregerad information om psedonymiserade personuppgifter.


Behandling av personuppgifter när du kontaktar oss

Om du kontaktar vår kundtjänst, per e-post eller via andra kanaler, kommer vi att behöva behandla dina personuppgifter.

Ändamålet - Kundservice

Behandling Personuppgifter Laglig grund Lagringstid
För att besvara dina frågor när du kontaktar oss via formulär på vår hemsida, telefon, sociala medier, eller annan kanal där du kontaktar oss.
 • Namn
 • Kontaktinformation (telefon och e-post)
 • Adress
 • Användarnamn på sociala medier
 • Ärendeinformation och eventuella bilder som skickas till oss och annan information som personen förser oss med.
Berättigat intresse

Vårt berättigade intresse att administrera och följa upp vår kontakt med dig.

Vi lagrar dina personuppgifter från kommunikationen med dig i 12 månader från vår kontakt med dig i ärendet avslutades.
För att kunna kommunicera med dig när du kontaktar oss och ger feedback.
 • E-post
 • Vi behandlar också information som du förser oss med när du ger oss feedback.
Berättigat intresse

Vårt berättigade intresse att administrera och följa upp vår kontakt med dig.

Vi lagrar dina personuppgifter från kommunikationen med dig i 12 månader från vår kontakt med dig i ärendet avslutades.
Mottagare av personuppgifter
Vi delar dina personuppgifter med vår kundtjänstleverantör som behandlar dina personuppgifter på vår räkning i egenskap av vårt personuppgiftsbiträde.

Behandling som sker när du besöker vår hemsida

Om du valt att samtycka till det, samlas dina personuppgifter in från din mobil, dator eller andra enheter som du använder för att besöka vår hemsida.

Vi använder cookies, pixlar och liknande tekniker för att inhämta dina personuppgifter för att analysera hur du använder vår hemsida samt för marknadsföringsändamål, s.k. profilering. Läs kan hitta närmare information om vilka cookies vi använder och till vilka ändamål i vår cookiepolicy [länk].

Vi och våra leverantörer vidtar åtgärder för att skydda dina personuppgifter.

Ändamålet - När du besöker vår hemsida

Behandling Personuppgifter Laglig grund Lagringstid
För att förbättra vår hemsida och dess funktioner samt anpassa och förbättra användarupplevelsen, samt för att analysera hur du använder vår hemsida. Beräkning av antal besökare på hemsidan. Information om hur du använder hemsidan, till exempel vilka varor du har valt att klicka på. Vilka geografiska områden du använder vår hemsida från. Besökshistorik Samtycke
När du besöker vår hemsida inhämtar vi ditt samtycke för att behandla dina personuppgifter i markandsföringssyfte. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke.
Vi lagrar personuppgifterna som längst 24 månader efter att du besökte vår hemsida, eller till dess du återkallar ditt samtycke.
Om du har startat ett köp genom att skriva in din e-postadress, för att spara din övergivna varukorg och påminna dig om produkten/erna du har lämnat i varukorgen. E-post
Information om produkter i din varukorg
Vårt berättigade intresse att göra det så enkelt som möjligt för dig att köpa den produkt du har visat intresse för genom att lägga den i varukorgen. Från och med stunden du placerar produkten i varukorgen tills du genomför ett köp, men inte mer än fem (5) dagar.
Vi marknadsför erbjudanden om våra produkter baserat på din användning av vår hemsida, på sociala medier som du besöker. Vi använder marknadsföringstjänster baserat på analys av hur du använder vår hemsida, genom cookies, pixlar eller liknande teknik, samt information som dessa markandsföringstjänster har om dig. Digital identifierare Information om hur du använder vår hemsida Klickhistorik Köphistorik Webbläsare Skärmupplösning Information om hur du använder hemsidan, till exempel vilka varor du klickat på Vilka geografiska områden du använder vår hemsida från
Besökshistorik
Samtycke
När du besöker vår hemsida inhämtar vi ditt samtycke för att behandla dina personuppgifter i markandsföringssyfte. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke.
Vi kan skicka marknadsföring till dig 24 månader efter att du besökte vår hemsida.
Mottagare av personuppgifter
Vi delar dina personuppgifter med vår e-handelsplattformsleverantör samt vår marknadsföringsplattform som behandlar personuppgifter för vår räkning i egenskap av personuppgiftsbiträde. Vi använder Google Tag Manager för att få information om hur du använder vår hemsida. Om du har samtyckt till det upplåter vi pixlar till plattformar med annonstjänster, som Meta, Tiktok och Google, som vi samarbetar med som ska kunna optimera våra köpta annonser. Vi delar då med oss av aggregerad information om psedonymiserade personuppgifter.

HUR HAR VI BEDÖMT INTRESSEAVVÄGNINGEN NÄR DEN RÄTTSLIGA GRUNDEN FÖR BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER ÄR VÅRT BERÄTTIGADE INTRESSE?

För vissa ändamål behandlar Beauty Icons AB dina personuppgifter och förlitar oss på vårt berättigade intresse som rättslig grund för behandlingen. Vid bedömning av den rättsliga grunden förlitar vi oss på ett intresseavvägningstest. Vi har angivit vårt berättigade intresse i tabellerna ovan. Vänligen kontakta oss ifall du vill läsa mer om hur vi har gjort detta test. Våra kontaktuppgifter anges i början av denna integritetspolicy.

ÄNDRING AV DENNA INTEGRITETSPOLICY

Beauty Icons AB förbehåller sig rätten att ändra denna integritetspolicy. Den för var tid gällande policyn finns tillgänglig på vår hemsida.

Denna integritetspolicy uppdaterades av Beauty Icons AB den 3 mars 2024.

CAIA Cosmetics

Mina sidor

Glömt lösenordet?

Du har inte lagt några varor i varukorgen. Fortsätt handla